https://bmgn-lchr.nl/issue/feed BMGN - Low Countries Historical Review 2022-06-28T10:06:21+02:00 Editorial Office BMGN – Low Countries Historical Review bmgn@huygens.knaw.nl Open Journal Systems <p>BMGN – <em>Low Countries Historical Review</em> is the leading academic journal for the history of the Netherlands, Belgium and their global presence. The journal publishes research about broad and important issues in the history of the Low Countries and seeks to do so in a wider comparative and international context. BMGN – <em>Low Countries Historical Review</em> aims to present the best historical scholarship of both junior and senior scholars. The journal accommodates all historical subdisciplines, covers the history of the Low Countries since the Middle Ages, and accepts contributions in Dutch and English.</p> https://bmgn-lchr.nl/article/view/7062 Dutch Hospitality 2021-01-07T13:52:09+01:00 Lorena De Vita l.devita@uu.nl <p>In March 1952, representatives of the Federal Republic of Germany, Israel and the Conference on Jewish Material Claims against Germany (JCC) met in a secret location in the Netherlands to negotiate about reparations (<em>Wiedergutmachung</em> / <em>shilumim</em>). This was the first official meeting between German, Jewish and Israeli representatives in the aftermath of the Holocaust, and it took place in Wassenaar. Based on diplomatic, intelligence and police archival sources, in combination with oral history interviews and news reports, this article examines the Netherlands’ involvement in hosting these negotiations. It illuminates the circumstances leading to the Dutch assent to hosting these talks and demonstrates the crucial importance of the Dutch intelligence and police forces in protecting the safety of the negotiators from terror attacks.</p> <p>In maart 1952 ontmoetten vertegenwoordigers van de Bondsrepubliek Duitsland, Israël en de Conference on Jewish Material Claims against Germany (JCC) elkaar op een geheime locatie in Nederland om te onderhandelen over herstelbetalingen (<em>Wiedergutmachung</em> / <em>shilumim</em>). Deze eerste officiële bijeenkomst van Duitse, Joodse en Israëlische vertegenwoordigers in de nasleep van de Holocaust vond plaats in Wassenaar. Op basis van zowel bronnen van diplomatieke, politionele en inlichtingendiensten, als mondelinge getuigenissen en nieuwsberichten wordt in dit artikel de Nederlandse betrokkenheid bij de organisatie van deze onderhandelingen onderzocht. Het licht de context toe waarin Nederland toestemde om het gastland voor deze bijeenkomst te worden en het toont aan dat de Nederlandse inlichtingen- en politiediensten van cruciaal belang waren voor het beveiligen van de onderhandelaars tegen terreuraanvallen.</p> 2022-06-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Lorena De Vita https://bmgn-lchr.nl/article/view/12186 Van de redactie – Redactioneel 2022-06-02T12:44:57+02:00 Marnix Beyen BMGN@huygens.knaw.nl 2022-06-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Marnix Beyen https://bmgn-lchr.nl/article/view/12028 Uit de egelstellingen 2022-04-28T15:25:04+02:00 Marnix Beyen marnix.beyen@uantwerpen.be <p>Deze bijdrage is onderdeel van het discussiedossier '<a href="https://bmgn-lchr.nl/issue/view/585">Omgang met de Tweede Wereldoorlog: integriteit en nivellering</a>'.</p> 2022-06-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Marnix Beyen https://bmgn-lchr.nl/article/view/12020 Dubbelrecensie van Ad van Liempts 'Gemmeker' en Rudolf Dekkers 'Plagiaat en nivellering' 2022-04-21T13:36:43+02:00 Nico Wouters nico.wouters@arch.be <p>Deze bijdrage is onderdeel van het discussiedossier '<a href="https://bmgn-lchr.nl/issue/view/585">Omgang met de Tweede Wereldoorlog: integriteit en nivellering</a>'. </p> 2022-06-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Nico Wouters https://bmgn-lchr.nl/article/view/12019 Over het belang van een kritische omgeving 2022-04-21T13:27:57+02:00 Ruud Abma R.Abma@uu.nl <p>Deze bijdrage is onderdeel van het discussiedossier '<a href="https://bmgn-lchr.nl/issue/view/585">Omgang met de Tweede Wereldoorlog: integriteit en nivellering</a>'.</p> <p> </p> <p>In 2019 onderzocht de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Rijksuniversiteit Groningen of Ad van Liempt in zijn proefschrift plagiaat had gepleegd. Zij oordeelde dat dit niet het geval was maar signaleerde wel dat er sprake was van slordigheden en omissies in de bronvermeldingen. Dit roept de vraag op waar de grenzen liggen tussen schending van de wetenschappelijke integriteit en gebrek aan zorgvuldigheid. In deze bijdrage wijs ik op het belang van een kritische omgeving bij het doen van wetenschappelijk onderzoek, en op de risico’s die de drang tot ‘scoren’ met zich meebrengen voor het bevorderen van kwaliteit en integriteit in de wetenschap.</p> <p>In 2019, the Academic Integrity Committee of the University of Groningen investigated whether Ad van Liempt had committed plagiarism in his dissertation. It ruled that this was not the case, but the committee did identify sloppiness and omissions in Van Liempt’s source citations. This raises the question of where the boundaries lie between the violation of scientific integrity and the lack of due diligence. In this contribution, I point out the importance of a critical environment when conducting scientific research, and the risks that the urge to ‘score’ entails for the fostering of quality and integrity in science.</p> 2022-06-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Ruud Abma https://bmgn-lchr.nl/article/view/12027 De historicus als ‘implicated subject’ 2022-04-28T14:55:51+02:00 Barbara Henkes b.henkes@rug.nl <p>Deze bijdrage is onderdeel van het discussiedossier '<a href="https://bmgn-lchr.nl/issue/view/585">Omgang met de Tweede Wereldoorlog: integriteit en nivellering</a>'.</p> <p> </p> <p>In mijn bijdrage aan dit discussiedossier plaats ik de kritiek op Van Liempts benadering van het oorlogsverleden – in zowel zijn proefschrift over Gemmeker (2019) als in de serie <em>De Oorlog</em> (2010) – in een breder debat over de Nederlandse geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Ik volg uiteenlopende pogingen van Van Liempt en anderen om tot een ‘neutrale’ geschiedschrijving te komen, waarbij morele overwegingen van ‘goed’ en ‘fout’ doelbewust terzijde geschoven worden. Ik beargumenteer dat dit streven naar een positie die boven de partijen verheven zou zijn, ontkent dat historici zelf geïmpliceerd zijn in hun geschiedschrijving. Geïnspireerd door het werk van Michael Rothberg laat ik zien dat de positie van de <em>bystander</em> – evengoed als die van de dader, slachtoffer of verzetsstrijder – medebepalend is voor de dynamiek van de historische gebeurtenissen. Hetzelfde geldt voor de <em>implicatedness</em> van historici in hun eigen geschiedverhaal zoals zich dat in het heden ontvouwt.</p> <p>In my contribution to this discussion, I situate the critique of Van Liempt’s approach to the Nazi past – both in his dissertation on Gemmeker (2019) and in the documentary series <em>De Oorlog</em> (<em>The War</em>, 2010) – in a broader debate about the Dutch historiography of the Second World War and the Shoah. I follow various attempts by Van Liempt and others to arrive at a ‘neutral’ historiography, in which moral considerations of ‘right’ and ‘wrong’ are deliberately set aside. I argue that this pursuit of a position, apparently exalted above all parties involved, denies that historians themselves are implicated in their historiography. Inspired by the work of Michael Rothberg, I show that the position of the bystander – as much as that of perpetrator, victim or resistance fighter – determines the dynamics of historical events. The same applies to the ‘implicatedness’ of historians in their writing of history as it unfolds in the present.</p> 2022-06-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Barbara Henkes https://bmgn-lchr.nl/article/view/12132 Reactie op het BMGN-discussiedossier 2022-05-23T16:08:20+02:00 Ad van Liempt bmgn@huygens.knaw.nl <p>Deze reactie is onderdeel van het discussiedossier '<a href="https://bmgn-lchr.nl/issue/view/585">Omgang met de Tweede Wereldoorlog: integriteit en nivellering</a>'.</p> 2022-06-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Ad van Liempt https://bmgn-lchr.nl/article/view/12131 Repliek op het BMGN-discussiedossier 2022-05-23T16:04:04+02:00 Hans Renders J.W.Renders@rug.nl <p>Deze repliek is onderdeel van het discussiedossier '<a href="https://bmgn-lchr.nl/issue/view/585">Omgang met de Tweede Wereldoorlog: integriteit en nivellering</a>'.</p> 2022-06-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Hans Renders https://bmgn-lchr.nl/article/view/12130 Repliek op het BMGN-discussiedossier 2022-05-23T16:01:37+02:00 Rudolf Dekker rdekker123@gmail.com <p>Deze repliek is onderdeel van het discussiedossier '<a href="https://bmgn-lchr.nl/issue/view/585">Omgang met de Tweede Wereldoorlog: integriteit en nivellering</a>'.</p> 2022-06-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Rudolf Dekker