https://bmgn-lchr.nl/issue/feed BMGN - Low Countries Historical Review 2021-09-30T10:32:13+02:00 Editorial Office BMGN – Low Countries Historical Review bmgn@huygens.knaw.nl Open Journal Systems <p>BMGN – <em>Low Countries Historical Review</em> is the leading academic journal for the history of the Netherlands, Belgium and their global presence. The journal publishes research about broad and important issues in the history of the Low Countries and seeks to do so in a wider comparative and international context. BMGN – <em>Low Countries Historical Review</em> aims to present the best historical scholarship of both junior and senior scholars. The journal accommodates all historical subdisciplines, covers the history of the Low Countries since the Middle Ages, and accepts contributions in Dutch and English.</p> https://bmgn-lchr.nl/article/view/10981 Van de redactie – Redactioneel 2021-09-02T13:38:53+02:00 Dirk Jan Wolffram d.j.wolffram@rug.nl 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Dirk Jan Wolffram https://bmgn-lchr.nl/article/view/6997 De Digitale Charterbank Nederland 2021-01-07T13:52:06+01:00 Jan Burgers j.w.j.burgers@uva.nl Rik Hoekstra rik.hoekstra@di.huc.knaw.nl <p>In de Nederlandse archieven worden tienduizenden oorkonden (ofwel charters) bewaard uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Dit materiaal vormt een onschatbare bron van informatie over allerlei maatschappelijke aspecten. Toch worden deze oorkonden in het historisch onderzoek nog weinig gebruikt, vanwege de gecompliceerde heuristiek: de documenten zijn verspreid over tientallen archieven en honderden archieffondsen. De <em>Digitale Charterbank Nederland</em> (DCN) maakt het grootste deel van dit corpus nu toegankelijk in een geïntegreerde database, waarin alle stukken vindbaar zijn. Ons artikel bespreekt de opzet van DCN en de praktische consequenties daarvan voor de gebruiker. De database kent specifieke mogelijkheden maar ook bepaalde beperkingen, en dit artikel toont hoe DCN kan helpen bij zowel gedetailleerd onderzoek naar personen of plaatsen als bij brede studies over een lange periode. Tevens wordt ingegaan op de invloed van de nieuwe grootschalige digitale bronontsluitingen en de bijbehorende hulpmiddelen en technieken op het historisch onderzoek.<br /><br />The Dutch archives hold tens of thousands of charters from the Middle Ages and early modern period, providing an invaluable source of information on various societal aspects. Yet, this material is scarcely used in historical research mainly due to its complicated heuristics: the documents are spread across dozens of archives and hundreds of archival funds. The <em>Digitale Charterbank Nederland</em> (DCN) now makes most of this corpus accessible through an integrated database in which all documents can be found. Our article discusses the set-up of DCN and its practical consequences for the user. The database has specific possibilities but also certain limitations, and this article shows how DCN can help with both detailed research into persons or places, and with more broadly oriented research covering a long period of time. The article further includes a reflection on the impact of new large scale digital source retrieval systems and the associated tools and techniques on historical research.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Jan Burgers, Rik Hoekstra https://bmgn-lchr.nl/article/view/6999 ‘Behaviour and Morality have Remained Irreproachable, and his Commercial Reputation is Good’ 2021-01-07T13:52:06+01:00 Christina Reimann christina.reimann@historia.su.se <p>In the late nineteenth century, with the expansion of their harbours and the growth of transatlantic mobility, the port cities of Antwerp and Rotterdam became home to economically important and large migrant communities. In a context marked by the often-claimed rise of the nation state, when national legislation concerning nationality and citizenship was shifting, local authorities and citizens played an important but still underestimated role when it came to enforcing the naturalisation of foreign nationals. Applications for naturalisation in both Antwerp and Rotterdam were firmly rooted in the local context, and economic performance was key to the police commissar’s support of an applicant’s case towards the national authorities. By comparatively analysing individual applications for naturalisation in Antwerp and Rotterdam, this paper argues that the close relationship between the nation-state and the mechanisms of legal inclusion and exclusion on which it rested, has to be relativised. <br /><br />Aan het eind van de negentiende eeuw werden de steden Antwerpen en Rotterdam, dankzij de uitbreiding van hun havens en de groei van de trans-Atlantische mobiliteit, de thuisbasis van grote en economisch belangrijke migrantengemeenschappen. In een periode die in de historiografie vaak gekenmerkt wordt door de veronderstelde opkomst van de natiestaat en veranderende wetgeving omtrent nationaliteit en burgerschap, speelden lokale overheden en burgers een belangrijke, maar nog vaak onderschatte rol bij het bewerkstelligen van naturalisatie van mensen met een migratieachtergrond. Zowel in Antwerpen als in Rotterdam waren naturalisatieverzoeken duidelijk gesitueerd in de lokale context van de aanvrager. Zo was het economische succes van een aanvrager een doorslaggevende factor voor het verkrijgen van steun van de politiecommissaris. Deze steun vergrootte de kans van slagen van een naturalisatieaanvraag bij de nationale overheid. Aan de hand van een vergelijkend onderzoek naar individuele naturalisatieaanvragen in Antwerpen en Rotterdam, stelt dit artikel dat de hechte relatie tussen de natiestaat en de mechanismen van wettelijke in- en uitsluiting waarop die berust, moet worden gerelativeerd.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Christina Reimann https://bmgn-lchr.nl/article/view/6885 Indonesian Mockery of the Dutch during the Indonesian Struggle to Maintain Independence (1945-1948) 2021-01-07T13:52:03+01:00 Muhammad Yuanda Zara m.yuanda@uny.ac.id <p>Research on the struggle for Indonesian independence (1945-1949) and the harsh response of the Dutch to their former colony is abundant, with most studies focusing on the nature and forms of violence. One neglected area of research is how Indonesian nationalists represented the conflict in the form of mockery. This study intends to fill this gap by examining mocking textual representations of the Dutch, created and disseminated by Indonesians through print media. By 1945, the Indonesians had declared their independence and considered themselves fully capable of taking care of their new country. When the Dutch tried to take back rule in Indonesia, they were sarcastically accused of trying to recolonise Indonesia by cruel means. By contrasting the good ‘us’ with the bad ‘them’, mocking representations became a way for Indonesians to ridicule the Dutch. In these representations, the Dutch were portrayed as the people of a tiny country – compared to a large Indonesia – who were colonial-minded in an equal post-war world. Indonesians moreover emphasised the weak authority of the Dutch in Java and depicted them as perpetrators who falsely arrested innocent Indonesians, as producers of false propaganda, and as people who often boasted to be clever but actually lacked knowledge and were easily deceived by Indonesian fighters. This paper elucidates issues pertaining a type of representations that should be understood as an additional, yet often forgotten form of resistance against occupying foreign forces in the post-World War II era.<br /><br />De Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (1945-1949) en de felle response van de Nederlanders op hun voormalige kolonie is veelvuldig onderzocht, waarbij de meeste studies zich richten op de aard en de vormen van geweld. Een grotendeels verwaarloosd onderzoeksgebied is de vraag hoe Indonesische nationalisten het conflict verbeeldden in de vorm van spot. Dit artikel tracht deze leemte te vullen en onderzoekt spottende tekstuele representaties van Nederlanders, gemaakt en verspreid door Indonesiërs via gedrukte media. In 1945 hadden de Indonesiërs de onafhankelijkheid uitgeroepen en achtten zij zichzelf volledig in staat om hun eigen land te besturen. Toen Nederland probeerde de macht in Indonesië terug te grijpen, gebruikten Indonesiërs sarcasme om te wijzen op de wrede acties van de Nederlanders in hun pogingen het land te herkoloniseren. Door de goede ‘wij’ te contrasteren met de slechte ‘zij’, werden spottende representaties een manier voor Indonesiërs om de Nederlanders belachelijk te maken. In deze voorstellingen werden de Nederlanders onder andere afgeschilderd als het volk van een piepklein land – vergeleken met het grote Indonesië – dat in het naoorlogse klimaat van gelijkwaardigheid vasthield aan koloniale gebruiken en denkpatronen. Daarnaast benadrukten Indonesiërs het zwakke gezag van de Nederlanders op Java en schilderden zij hen af als daders die ten onrechte onschuldige Indonesiërs arresteerden, als makers van valse propaganda, en als mensen die er prat op gingen slim te zijn, maar in werkelijkheid dom waren en makkelijk te misleiden waren door Indonesische strijders. Door te focussen op dergelijke humoristische, satirische representaties, analyseert dit artikel een belangrijke, maar vaak vergeten vorm van verzet tegen bezettende buitenlandse machten in het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Muhammad Yuanda Zara https://bmgn-lchr.nl/article/view/6916 Meten van verzuilde politiek in media 2021-01-07T13:52:04+01:00 Huub Wijfjes h.b.m.wijfjes@rug.nl Gerrit Voerman g.voerman@rug.nl Patrick Bos p.bos@esciencecenter.nl <p>Sinds het einde van de vorige eeuw houden mediahistorici zich meer bezig met de manier waarop media-inhoud tot stand is gekomen en welke betekenis dat heeft gehad voor publieksgroepen en maatschappelijk-politieke realiteiten. In dit artikel wordt gepoogd deze benadering te combineren met <em>digital history</em>, aan de hand van het verzuilingsdebat en gebruik makend van de digitale krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek van Nederland. Enerzijds wordt onderzocht in hoeverre de veronderstelde ideologische gebondenheid van dagbladen in de jaren 1918-1967 zichtbaar wordt in de hoeveelheid kopij waarmee katholieke en sociaaldemocratische kranten over politiek hebben bericht en hoe verschillen daarin te verklaren zijn. Anderzijds wordt door het testen van kwantitatieve methoden uit de <em>digital humanities</em> geprobeerd een bijdrage te leveren aan digitale bronnenkritiek voor historisch onderzoek.<br /><br />Since the end of the last century media historians have taken an interest in researching the origins and development of media content and its significance for audiences and socio-political realities. This article seeks to combine this approach with digital history. It does so by focusing on the pillarisation debate and by utilising the digital newspaper collection of the National Library of the Netherlands. On the one hand, this article investigates to what extent the ideological background of the Catholic and Social Democratic press is actually reflected in the number of newspaper articles reporting on politics written between 1918-1967, and how any differences can be explained. On the other hand, by testing quantitative methods from the digital humanities, the article attempts to contribute to digital source criticism for historical research.</p> 2021-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Huub Wijfjes, Gerrit Voerman, Patrick Bos