1.
Goot A van der. Ph.H. Breuker, M. Zeeman, Freonen om ds. J. J. Kalma hinne. Stúdzjes, meast oer Fryslân, foar syn füfensantichste jierdei. BMGN-LCHR [Internet]. 1985 Jan. 1 [cited 2023 Jun. 7];100(1):79-81. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102760