1.
Kossmann-Putto J. H. Kokken e.a. (eds.), Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de staten en steden van Holland voor 1544, IV, 1477-1494, Tweede stuk: Teksten. BMGN-LCHR [Internet]. 2008 Jan. 1 [cited 2024 Apr. 23];123(3). Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107866