1.
Hempenius-van Dijk B. A.M.J.A. Berkvens, G.H.A. Venner, ’Om daarmede vrijelijk te doen naer wil ende welgevallen’. Rechtshistorische opstellen aangeboden aan prof. mr. A. Fl. Gehlen. BMGN-LCHR [Internet]. 2001 Jan. 1 [cited 2024 Mar. 3];116(2):204-5. Available from: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-106264