Goot, A.Sj. van der. “Ph.H. Breuker, M. Zeeman, Freonen Om Ds. J. J. Kalma Hinne. Stúdzjes, Meast Oer Fryslân, Foar Syn füfensantichste Jierdei”. BMGN - Low Countries Historical Review 100, no. 1 (January 1, 1985): 79–81. Accessed June 10, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102760.