Kossmann-Putto, J.A. “J.W.J. Burgers e.A. (eds.), Bronnen Voor De Geschiedenis Der Dagvaarten Van De Staten En Steden Van Holland Voor 1544, VI, 1506-1515”. BMGN - Low Countries Historical Review 123, no. 3 (January 1, 2008). Accessed April 25, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107933.