Kossmann-Putto, J.A. “H. Kokken e.A. (eds.), Bronnen Voor De Geschiedenis Der Dagvaarten Van De Staten En Steden Van Holland Voor 1544, IV, 1477-1494, Tweede Stuk: Teksten”. BMGN - Low Countries Historical Review 123, no. 3 (January 1, 2008). Accessed April 25, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107866.