Kossmann-Putto, J.A. “F.C. Berkenvelder, Stedelijk Burgerrecht En Burgerschap. Een Verkennende Inventarisatie in Deventer, Kampen En Zwolle (1302-1811)”. BMGN - Low Countries Historical Review 122, no. 1 (January 1, 2007): 115–117. Accessed July 4, 2022. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107484.