Houwink ten Cate, J.Th.M. “Generaal Winkelman, Secretaris-Generaal Hirschfeld En De Duitse Bezettingspolitiek in Mei-Juni 1940”. BMGN - Low Countries Historical Review 105, no. 2 (January 1, 1990): 186–230. Accessed May 22, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-103642.