[1]
A. van der Goot, “Ph.H. Breuker, M. Zeeman, Freonen om ds. J. J. Kalma hinne. Stúdzjes, meast oer Fryslân, foar syn füfensantichste jierdei”, BMGN-LCHR, vol. 100, no. 1, pp. 79–81, Jan. 1985.