Goot, A. van der (1985) “Ph.H. Breuker, M. Zeeman, Freonen om ds. J. J. Kalma hinne. Stúdzjes, meast oer Fryslân, foar syn füfensantichste jierdei”, BMGN - Low Countries Historical Review, 100(1), pp. 79–81. doi: 10.18352/bmgn-lchr.2542.