Goot, A.Sj. van der. 1985. “Ph.H. Breuker, M. Zeeman, Freonen Om Ds. J. J. Kalma Hinne. Stúdzjes, Meast Oer Fryslân, Foar Syn füfensantichste Jierdei”. BMGN - Low Countries Historical Review 100 (1):79-81. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2542.