Pasture, P. 2011. “G.J. Schutte e.A., Grenzeloos Christelijk-Sociaal. Internationale Activiteiten Van De Christelijk-Sociale Beweging”. BMGN - Low Countries Historical Review 126 (2). https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7373.