Kossmann-Putto, J.A. 2008. “J.W.J. Burgers e.A. (eds.), Bronnen Voor De Geschiedenis Der Dagvaarten Van De Staten En Steden Van Holland Voor 1544, VI, 1506-1515”. BMGN - Low Countries Historical Review 123 (3). https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6877.