Kossmann-Putto, J.A. 2007. “F.C. Berkenvelder, Stedelijk Burgerrecht En Burgerschap. Een Verkennende Inventarisatie in Deventer, Kampen En Zwolle (1302-1811)”. BMGN - Low Countries Historical Review 122 (1):115-17. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6537.