LOCHER-SCHOLTEN, E. H.A. Poeze, Verguisd en vergeten. Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische revolutie, 1945-1949, deel I-III. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 124, n. 1, p. 149–152, 2009. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.6929. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107973. Acesso em: 23 sep. 2023.