KOSSMANN-PUTTO, J. F.C. Berkenvelder, Stedelijk burgerrecht en burgerschap. Een verkennende inventarisatie in Deventer, Kampen en Zwolle (1302-1811). BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 122, n. 1, p. 115–117, 2007. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.6537. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107484. Acesso em: 28 jun. 2022.