HEMPENIUS-VAN DIJK, B. A.M.J.A. Berkvens, G.H.A. Venner, ’Om daarmede vrijelijk te doen naer wil ende welgevallen’. Rechtshistorische opstellen aangeboden aan prof. mr. A. Fl. Gehlen. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 116, n. 2, p. 204–205, 2001. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.5451. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-106264. Acesso em: 3 mar. 2024.