SCHUTTE, G. D. van den Bergh, J.H. van de Bank, De leiding van des Heeren liefde met Dina van den Bergh (Amsterdam 1725-New Brunswick 1807). Aantekeningen, dagboek en brieven, J. H. van de Bank, ed. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 111, n. 3, p. 398–399, 1996. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.4305. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-104943. Acesso em: 23 sep. 2023.