BERKEL, K. van. A.Th. van Deursen, De eeuw in ons hart. Negenentwintig opstellen over geschiedenis, geschiedschrijving en geschiedbeleving. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 109, n. 1, p. 57–58, 1994. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.3777. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-104342. Acesso em: 28 jan. 2022.