Goot, A. van der. (1985). Ph.H. Breuker, M. Zeeman, Freonen om ds. J. J. Kalma hinne. Stúdzjes, meast oer Fryslân, foar syn füfensantichste jierdei. BMGN - Low Countries Historical Review, 100(1), 79–81. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2542