Pasture, P. (2011). G.J. Schutte e.a., Grenzeloos christelijk-sociaal. Internationale activiteiten van de christelijk-sociale beweging. BMGN - Low Countries Historical Review, 126(2). https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7373