Houwink ten Cate, J. (1990). Generaal Winkelman, secretaris-generaal Hirschfeld en de Duitse bezettingspolitiek in mei-juni 1940. BMGN - Low Countries Historical Review, 105(2), 186–230. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3215