[1]
Kossmann-Putto, J. 2008. J.W.J. Burgers e.a. (eds.), Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de staten en steden van Holland voor 1544, VI, 1506-1515. BMGN - Low Countries Historical Review. 123, 3 (Jan. 2008). DOI:https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6877.